KARS’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 3. Yasama Yılı
11. Birleşim 30/Ekim /2008 Perşembe

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayımız vardır.

BAŞKAN – Müsaadenizle kendi duygularımı kısa bir şekilde size ifade etmek istiyorum.

23’üncü Yasama Dönemi Üçüncü Yasama Yılının benim yönettiğim ilk birleşiminde sizlerin ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Üçüncü Yasama Yılında da yüce milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız inancıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’a aittir.

Buyurun Sayın Korkmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul)

– Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 30 Ekim Kars’ın 88’inci kurtuluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayım. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

 

 

Değerli arkadaşlar, değerli hemşehrim Zeki Karabayır Kars’ın dününü anlattı, ben de izin verirseniz bugünüyle ilgili bazı sorunları gündeme getirmek istiyorum.

Bir defa ekonomik anlamda, Kars, bugüne kadar hiçbir siyasi iktidar döneminde potansiyel imkânlarını kullanamadı ve hak ettiği ekonomik imkânları sağlayamadı. Bunun çok basit bir örneğini şimdi yaşıyoruz. Kars’ta küçük sanayi sitesinde dört yüz iş yeri, bugün Halk Bankası tarafından icraya verilmiştir.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 2001 krizinden sonra bir İstanbul yaklaşımı oldu bir de Anadolu yaklaşımı oldu. İstanbul yaklaşımıyla, İstanbul’dakiler, Türkiye’deki diğer gelişmiş bölgelerdeki bütün işletmeler banka kredileri konusunda faiz indirimi aldı, taksitlendirme aldı. Ama Kars’taki bu dört yüz küçük iş yeri, Anadolu yaklaşımından bugüne kadar faydalanamadı, bugün de faydalanıp faydalanmayacağı belli değil ve bunlar bugün Halk Bankası tarafından icraya verilmiştir. Değerli arkadaşlar, Kars’ta tescil edilen iş yeri sayısı 2.786, kapanan iş yeri sayısı 6.251. Siz bunu değerlendirin.

Değerli arkadaşlar, Karslı her zaman Kars’a sahip çıktı, ama AKP Hükûmeti altı yıldır sahip çıkmadı. Örnekleriyle vereyim: Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı yalnızca altı öğrenci yurdu, iki öğretmenevi -isteyene tek tek veririm, kimin yaptığını da söylerim- yedi lise, yüksekokul, ilköğretim okulu, bir kapalı spor ve sergi sarayı, parklar, çeşmeler, hastanelere ek hizmet birimleri yaptı. Bunu Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı yaptı. Soruyorum Hükûmete: Sen de say ne yaptığını. Yani, öyle ettik yaptıkla olmaz. Hükûmet saysın bana, şu yatırımları yaptım diye.

Değerli arkadaşlar, Kars-Tiflis demir yolu, doğrudur, Türkiye’nin otuz senelik rüyasıdır, projesidir, ama onun da bir ayağı eksiktir. Nasıl eksiktir? Çünkü dağların başından gidiyor, Kars’tan başlıyor, Ardahan’ı da atlayarak gidiyor.

Değerli arkadaşlar, Kars’ın önemli bir potansiyeli organize hayvancılıktır. Bakın, 1997’de Kars Ticaret Borsası (İsmet Çelik) bir proje yaptı: Organize hayvancılık bölgesi. Bunu o dönemki hükûmetler kabul etti. Hayvancılığın önemi Kars için bellidir. Bir defa, gübre üretimi, biyogaz üretimi bir yerde yapılır, hayvan verimi artar, et-süt üretimi açısından teknoloji kullanılır, yem temini mümkün olur. İşin garibi, Kars’ın geçimi hayvancılıktandır ama bu organize hayvancılık bölgeleri Ankara’da yapıldı, Amasya’da yapıldı, Kars’ta yapılmadı. Şimdi, et beş sene önce de 9.500 liraydı, bugün de 9.500 lira Kars’ta, ama girdiler 3 kat arttı, 4 kat arttı. Et ve Balık Kurumu üreticiden normal fiyatına alırdı, tüketiciye de düşük fiyatla satardı. Bir tek kamu kurumu vardı, Et ve Balık Kurumu, onu da kapattı AKP Hükûmeti. Şimdi Hükûmet bana söylesin: Bu kadar avantajı olan bir bölgeye neden yatırım yapmıyor?

Sınır ticareti önemli bir avantajdır. Sınır ticareti bir iki sene devam etti, ondan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı aldı valiliğin emrinden, o da kapandı. Sınır kapıları niye açılmıyor arkadaşlar? Orada, Rusya var, Kafkas ülkeleri var, hâlâ sınır kapıları açılmıyor. Gürcistan sınırına Aktaş Sınır Kapısı yapılmış, on yıldır bekliyor. Niye açılmıyor? Şimdi Gürcistan karıştı, ama on yıl önce karışmış mıydı?

Değerli arkadaşlar, sınır ticaret merkezlerini bu Hükûmet -biz de çok yazdık, çizdik- kararlaştırdı, ama niye bugün… En az 200 bin potansiyel nüfusu var, Rusya’nın ve Kafkasya’nın. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, konuşmanızı lütfen tamamlayınız.

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Neden, Kars’ta bir sınır ticaret merkezi kurulmuyor? Lütfen, buna Hükûmet cevap versin.

Efendim “Sarıkamış’ta kapasite artırılacak” deniliyor. Ama, arkadaşlar, Sarıkamış, eğer kapasite artarsa, 1 milyon nüfus çeker, 1 milyon turist çeker. Bugüne kadar hangi kapasite artırıldı Sarıkamış’ta? Proje düzeyinde kaldı. Onun için, Hükûmet, Kars’a, artık, farklı gözle baksın. Yani, Kars’ı Anadolu yaklaşımı içerisinde değerlendirsin, Kars’taki bu projeleri değerlendirsin. Kafkas ırkı arı var Kars’ta ve bu arı dünyada en fazla üretim yapan ve verimi olan arıdır. Neden bu arıcılıkla ilgili hiçbir önlem almadı? Balıkçılıkla ilgili almadı, ekolojik tarımla ilgili almadı, tuz madenleriyle ilgili almadı, hiçbir şey almadı arkadaşlar. Dolayısıyla, Karslı bu işten rahatsızdır, hepimiz rahatsızız, Hükûmetin bu olaylara ve bu projelere bir an önce eğilmesini temenni ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Korkmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir