ARDAHAN’A ÜNİVERSİTE KURULMASI HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
72. Birleşim 04/Mart /2008 Salı

 

 

 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

 

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

Buyurun:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

 

2/24 Esas Numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01.2008

Ensar Öğüt / Ardahan

 

 

 

BAŞKAN – İstanbul Milletvekilimiz Sayın Esfender Korkmaz’ın önerge üzerinde söz talebi vardır.

Buyurun Sayın Korkmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ben bu kanun teklifiyle ilgili iki başlık altında konuşmak istiyorum. Birisi üniversitelerin bölgelere getirdiği fayda ve sosyal yararlar, ikincisi de Ardahan’a neden böyle bir üniversite kurmak gereği var; bu iki başlık altında konuşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, üniversitenin bölge kalkınmasına önemli etkileri var. Bir defa, üniversitenin kurulduğu illerde ekonomi canlanıyor, konut talebi artıyor, gıda talebi artıyor, ulaşım, haberleşme, konaklama hizmetleri artıyor ve turizm potansiyeli değerlendirilmiş oluyor. İkincisi, ilin üretim ve hizmet altyapısına katkı yapıyor. Özellikle üniversite-sanayi işbirliği o bölgede, o ilde sanayinin ve hizmet sektörünün gelişmesine etkili oluyor. Üçüncüsü, ekonomide verimlilik artıyor, o bölgede vasıflı, kaliteli işgücü oluşuyor, eğitilmiş insan gücü oluşuyor ve dolayısıyla, üretimde ve hizmet sektöründe verimlilik artışı sağlanmış oluyor. Ayrıca, eğitim toplumda kastlaşmayı önlüyor, sosyal mobilite sağlıyor, sosyal hareketlilik sağlıyor. Dolayısıyla, eğitilmiş insan hem gelir açısından hem statü açısından farklı noktalara geliyor ve dolayısıyla, toplumda hareketlilik sağlanıyor, sosyal sınıflar arasında hareketlilik sağlanıyor ve sosyal kastlaşma önleniyor.

Değerli arkadaşlar, Ardahan’a böyle bir üniversitenin yapılmasına çok ihtiyaç var. Bakın, bir örnek vereyim: Çıldır, Ardahan’ın bir ilçesi ve önemli tarihî imkânları olan, kültürel açıdan araştırılması gereken bir bölge. O bölgede bu tarihî kazıların yapılması lazım ama bunu, bizzat benim teşebbüs ettiğim ve neticede Erzurum Üniversitesinin yaptığı bir altyapı çalışması olabildi, bir kazı çalışması olabildi. Oysaki, Ardahan’da bir üniversite kurulmuş olsaydı, o bölgenin tarihî imkânları, kazıları daha kolayca ve daha yakından takip edilmiş, yapılmış olurdu.

Şimdi, değerli arkadaşlar, Ardahan 1992’de il oldu ama bugün aradan on beş yıl geçmiş Ardahan’ın henüz vilayet binası yok, Ardahan’ın henüz emniyet binası yok. Var ama bunlar geçici olarak kalıyorlar. Şimdi, düşünebiliyor musunuz 92’de il olmuş bir ilin bugün yeni emniyet binası tamamlanmamış ve yeni vilayet binası tamamlanmamış. Arkadaşlar, burada, Ardahan’a kaynak ayrılmamış bugüne kadar. Geçmiş hükûmetler ayırmadı ama bugünkü Hükûmet hiçbir şekilde ayırmıyor. Ardahan ve ilçelerinde ancak biz sağdan soldan arkadaşlarımızı, dernekleri toparlayarak birtakım okullar, yatırımlar yaptırıyoruz. Bazı arkadaşlar Ardahan’ın içine yurt yapıyor, yatırım yapıyor. Bunlara teşekkür ediyoruz ama devletin kaynak ayırması gerekiyor. Madem Ardahan il oldu, Ardahan’a kaynak ayırması gerekiyor kaldı ki, il olmasa da aynı kaynağı ayırması gerekiyor ama kaynaklar bütün dünyada, bütün ekonomilerde kıttır. Ama önemli olan Hükûmetin öncelikleridir, Hükûmetin Ardahan’a öncelik vererek bu kaynakları ayırması gerekiyor.

Şimdi değerli arkadaşlar, bu kaynaklar Türkiye’de maalesef ihtiyaca göre ayrılmıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, buyurun konuşmanızı tamamlayınız.

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

Neye göre ayrılıyor? Kıt kaynaklar oy hesabına göre ayrılıyor değerli arkadaşlar. Yani oy hesabına göre kaynak ayrılırsa bir ekonomide o kaynak rasyonel kullanılamaz. Bugün, önünüzdeki, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe kurulması tasarısı da aynı oy hesabıyla gelen bir tasarıdır. Ardahan’a kaynak ayrılmaması da oy hesabıyladır, çünkü Ardahan’da nüfus yeterli değil. Dolayısıyla, kaynak ayırmakta da oy hesabı itibariyle çok fayda görmüyor bu Hükûmet. Dolayısıyla, bu tavrın değiştirilmesi lazım, Ardahan’a kaynak ayrılması lazım, bunun için de önce üniversite kurulması lazım.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.