TÜRK-İSLAM SENTEZİ, TÜRKLÜK İÇİN TUZAKMI?

İkinci Dünya harbinden sonra bir kısım ülkelerin aklı başına geldi. Onlar savaşlar nasıl önlenir? İnsanlar daha mutlu nasıl yaşar? Sosyal haklar, refah devleti nasıl kurulur? Daha yüksek verim ve daha düşük isşizlik için ne yapmalıyız? konularında seminerler, paneller  yaparken  ve yine  onlar teknoliji geliştirmek için beyin fırtınaları düzenlerken, biz solda devrim, İslamda dava toplantıları yaptık, bu konuda kitaplar yazdık.

1960’lı yıllarda daha ileri düzeyde olduğumuz halde bu gün Güney Kore gelişmiş ülkedir ve biz gelişmekte olan bir ülkeyiz… Güney Kore’nin fert başına Milli Geliri bizi ikiye katlıyor.

Solda devrim, Sovyetlerin sürekli geri düşmesi ile moda olmaktan çıktı. İslamda dava ise ABD’nin ılımlı İslam tezi ve Ortadoğu’ya müdahalesi ile moda oldu.

İslamda dava, Türk-İslam Sentezi ile Türklük anlayışını ve Türk kültürünü de köstekledi.

Türkİslam Sentezi, 1970’lerin ortalarında Türkiye’de ortaya çıkan bir ideolojidir. Bu sentez tartışılmakla beraber asıl zemini  Aydınlar Ocağı’nın 1984 yılında düzenlediği ”Milli Kültürümüzün Temel Meseleleri” isimli bir seminerde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih kürsüsü  öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu  tarafından yapılan sunumda buldu. Kafesoğlu Ertesi yıl, 1985 yılında daha önce yayınlanan geniş hacimli ”Türk Milli Kültürü” isimli kitabının özetini yaptı, adına ”Türk -islam sentezi” dedi ve bu kitap yeniden yayınlandı.

İdeolojinin temel  bir savı, Türklük kültür, inanış ile İslamiyet arasında esasta bir uyum olduğu şeklindedir.  Kafesoğlu da Türklerin farklı din ve inanışta olanları olmakla birlikte, Türklerin İslamiyetteki kadar hissetmediklerini savunuyor. Bu yargı, aslında böyle bir sentezin ne kadar subjektif bir düşünce olduğunu da ortaya koymaktadır. Zira Türk geleneğinin uyuşmadığı din ve inanışları kabul eden Türkler için daha az Türklüğü kaldı mı diyeceğiz?

İslamda Türklüğün korunduğunu da ispat etmek için yine anlaşılmayan bir örnek veriyor ve ”Macarlar milli seciyelerini kaybederek Hristiyanlaşmışlardır” diyor. Ne var ki hepimiz biliyoruz ki Macaristan topraklarına Hungaria deniliyor ve Macar bir başka milletin gelenek ve görenek etkisi altında değil, Komünizmin tahribine rağmen Macarlar  kültürlerini muhafaza ediyorlar.

Sentezin oluşması şöyle izah ediliyor:  ”Müslüman olan Türk siyasi kuruluşları artık, sosyal durum iktisadi hayat, askeri ve idari yönlerde olduğu gibi, dil edebiyet sanat itibariyle de yeni kültür şartlarının ereklerine uymuşlar, farklı kültürün kadim Türk kültürüne aşılanması ile farklı hüviyete bürünmeye başlamışlardır. Dolayısıyla eski bozkır Türk devletleri ile İslami-Türk kuruluşları birbirinden oldukça ayrıdır. Değişikliğin başlıca sebeplerinden biri, İslamiyetin aynı zamanda dünya ile ilgili faaliyetleri de kadrolayan kitabi bir din olmasıdır.”

Doğrudur, İslam Türk gelenek ve göreneklerini, devlet yapısını, kültür yapısını etkilemiş ve Atatürk’e kadar Türk değil ümmetçilik ön planda olmuştur.

Aslında ”Türk -İslam Sentezi” de, Türklüğü törpüleyip ümmetçiliği ikame etmek için getirilmiş bir tuzaktır. Zira kuran milletleri ayırmadan ümmet demektedir. Türk Milliyetçiliğinin İslam tekeline sokulmasıdır.

Ayrıca ”İslamı itikadlarda eski Türk dini inanç siteminin esasları arasında şaşılacak ölçüde mutabakat mevcut bulunmaktadır” deniliyor.

Din konusu benim uzmanlık alanım değil… Ancak göründüğü kadarıyla bütün dinler ve birçok inanışta tanrı tektir. Ancak Türklerin eski Gök Tengri anlayışında insanlar  tarafsız ve adil olmalı şeklinde ulvi  bir anlayış vardır. Bunun için Türkler, yıldırım ve şimşek gibi olaylarda, acaba doğaya zarar mı verdik, suları mı kirlettik, yoksulları incittik mi? gibi gerekçeler arardı. İslamda bu tarafsızlık anlayışı mevcut değildir. Cihat bu durumu açıklamaya yeter.

Gök Tengri’ye inanan Türkler, 7 göbek soyundan gelen akrabalarla evlenmezdi. Bu gelenekleri İslam’dam sonra değişti. Zira Arap kültüründe böyle bir anlayış yoktur.

Neden Osmanlı’ya diğer ülkeler Türk derdi de, Osmanlı kendi demezdi? Çünkü Halifelik ve ümmetçiliğin devletin devamı için gerekli görüyordu. Oysaki, İngiliz Milletler Topluluğu, Hun imparatorluğu, Alman İmparaorluğu millet adını kullanmıştır.

Dinde dava siyasi İslamı ön plana çıkarmış ve Türklüğe zarar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir