5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifim, gerekçeleri ile birlikte, ilişikte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

 

Esfender Korkmaz

İstanbul Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

 

Dünyada ve Türkiye’ de yaşanmakta olan ekonomik kriz, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde GSYH’ da büyümenin yüzde 0.5’ e düşmesine, fert başına büyümenin ise eksi değer almasına neden olmuştur. 2008 dördüncü çeyreğinde GSYH’ da büyümenin eksi çıkması ve resesyonun 2009 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

 

Ekonomik durgunluk, çalışanların işini kaybetmesine, esnaf ve sanatkârın siftah yapmadan kepenk kapatmasına neden olmuştur. Borsanın aşırı değer kaybı, gayrimenkul fiyatlarında gerileme ve emtia fiyatlarında düşme de, servet erimesine neden olmuştur. Servet erimesi de, gelir azalmasına neden olmuştur.

 

Bu olumsuz gelişmeler sonucu,  tüketicinin kullanılabilir geliri azalmıştır. Bankalar da tüketici kredilerini daraltmıştır. Bu şartlarda kredi kartları birçok insan için, hayatın idame aracı haline gelmiştir.

 

Kullanılabilir gelirin düşmesi ve kredi kartlarına uygulanmakta olan fahiş faizler, aynı zamanda kredi kartı kullanan birçok insanı, borcunu ödeyemez duruma sokmuştur.  BDDK açıklamasına göre 2008 sonunda sorunlu kredi kartı sayısı 1 milyon 564 bine yükselmiştir.

 

Kredi kartı veren 21 bankadan, 20’ si bu kartlara, aylık yüzde 4.39 ve yıllık yüzde 52.68 oranında akdi faiz, yine aylık yüzde 5.14 ve yıllık yüzde 62. 68 oranında gecikme faizi uygulamaktadırlar.

 

MB gösterge faizlerini yüzde 13’ e indirdiği, ortalama mevduat faizinin yüzde 14’e gerilediği bir dönemde, kredi kartlarına uygulanan yüzde 62.68 faiz, tüketicinin istismarı anlamına gelmektedir.

 

Kredi kartı mağdurlarının artması sosyal düzeni bozabilecek ve sosyal patlama riski yaratabilecek bir potansiyel kazanmıştır.

 

Bu durum aynı zamanda ülke riskini artırmakta ve piyasa düzenini ve ekonomik istikrarı da bozmaktadır. Oysaki  

Anayasamız devlete iktisadi ve sosyal görevler yüklemiştir. Anayasamızın 167 maddesi, piyasaların denetimini de düzenlemiştir.

 

Bu nedenlerle ekonomik krizin artırdığı ve bankaların yüksek faiz alarak zora soktuğu kredi kartı mağduriyetini önlemek ve sosyal riskleri azaltmak için, kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Bu maddenin amacı, kredi kartı mağdurlarının borçlarını ödeyebilecekleri bir yeni borç yapılandırması getirmektir.

 

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

 

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1- 5464 sayılı Banka kartları ve kredi kartları kanununda geçici 4. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki geçici 5. madde eklenmiştir.

 

Geçici Madde 5: 1 Mart 2009 tarihi itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 1 Mart 2009 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar, her yıl için Merkez Bankası gecelik borç verme faizi artı 2 puan olarak hesaplanan faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını en fazla yirmi dört eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar. Vekalet ücreti ilgili banka tarafından karşılanır.

Temerrüt tarihindeki anapara borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, hali hazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak, plân doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden üçünün üst üste vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26’ ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.

 

Madde 2- Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir