İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
104. Birleşim 14/Mayıs /2008 Çarşamba

 

 

 

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 2 Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/570, 2/227, 2/228) (S. Sayısı: 224) (Devam)

 

BAŞKAN – Birinci bölüm üzerinde şahsı adına İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz söz istemiştir.

 

Buyurun Sayın Korkmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

 

Süreniz beş dakikadır.

 

 

 

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1’inci maddeyle ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, görüşülmekte olan bu yasa tasarısında çok gariplikler var. Bu garipliklerin birisi: Bu yasanın, aslında, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesi gerekiyordu, çünkü Hazine işlemleriyle ilgili, bütçeye gelir aktarmasıyla ilgili birtakım hükümler içeriyor. Mali ağırlığı olan bir yasa, mali ağırlığı daha fazla olan bir yasa. Buna rağmen Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmemiş olmasının bana göre sorgulanması gerekiyor. Buna Sayın Bakanın cevap vermesini istiyorum.

 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın ikinci garip tarafı: Birtakım özellikleri yanında önemli özelliği, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanılması yasası, yani daha doğrusu tamamıyla yasa İşsizlik Sigortası Fonu’nun Hükûmet tarafından nasıl kullanılacağını belirleyen bir yasa.

 

Şimdi, değerli arkadaşlar, zaten bugüne kadar siyasi iktidar bu İşsizlik Sigortası Fonu’nu kullandı, bundan sonra daha fazla kullanmak istiyor. Bugüne kadar bu fonun yüzde 5’i kullanıldı, yani işsizlik ödeneği olarak bu fonun yalnızca yüzde 5’i kullanıldı.

 

Şimdi, değerli arkadaşlar, siz bir fon oluşturuyorsunuz, bunun adına İşsizlik Sigortası Fonu diyorsunuz, bugün Türkiye’de resmî rakamlara göre 2,5 milyon işsiz var, 2 milyon da TÜİK’in, aslında işsiz kabul etmediği ama “bunlar yarın iş bulsa çalışacak” dediği işsiz var. Türkiye’de 5 milyon işsiz varken, İşsizlik Sigortası Fonu varken, bunun yalnız bugüne kadar yüzde 5’i kullanılmış, yüzde 95’i duruyor.

 

Şimdi değerli arkadaşlar, siz nereden, işsizlikle ilgili bir fon kuruyorsunuz ve bunu kullanmıyorsunuz ve 5 milyon işsiz var, “Gelir dağılımı düzeldi yahut yoksulluk yok.” diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu fon bugüne kadar istismar edilmiştir, bundan sonra da istismar edilecektir. Arkadaşlar bu fonun kullanılması aslında işçinin parasının kullanılmasıdır. Kimse GAP’a karşı çıkmaz, ama devlet ile Hükûmeti karıştırmayın arkadaşlar. Bu fon işçinin parasıdır, bu fona yapılan devlet katkısında da halkın ve işçinin vergisi vardır. Şimdi siz devlet payı olarak bu fonun bir kısmını alıp kullanıyorsunuz. Peki devlet payı dediğiniz nedir? Devlet payı da milletin parasıdır, devlet payı da işçinin parasıdır. Bu durum karşısında bu toplum, bu halk Hükûmete devleti geçici olarak yönetsin diye yetki verdi. İşçinin parasını kullanmaya ne yetkisi var ne hakkı var. Çünkü Hükûmet de burada basiretli tüccar gibi davranmak zorundadır; devlet malını, halkın malını kullanırken basiretli davranmak zorundadır. Onun için bu fonun kullanılmasının yasaya aktarılması aslında doğal yasaya da aykırıdır, etik açıdan da doğru değil, gelir dağılımı açısından da doğru değil. Dolayısıyla bu yasadan bu fonunun kullanılmasının kaldırılması gerekiyor.

 

Değerli arkadaşlar sosyal devlet diyorsunuz, burada nisan başında bir arkadaşımız “Kömür dağıtmak sosyal devlet değil mi?” diye sordu. Şimdi, değerli arkadaşlar, sosyal devlet, işsizin parasını kullanmak demek değildir, sosyal devlet, işsize iş bulmak demektir. Siz işsize iş bulmadığınız gibi, işçinin parasına, işsizin parasına, potansiyel işsizin parasına göz dikmişseniz bunun sosyal devletle alakası yoktur.

 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Kaldı ki arkadaşlar, bakın, burada zaman zaman tartışıyoruz. Bütçeden ödeneklerle, bütçenin ödeneğiyle kömür dağıtmak elbette çok fazla tenkit edilemez. Ama ben soruyorum: Şimdi Doğu Anadolu’da her evin kışın iki ton kömür yakması lazım. Siz 500 kilo dağıtıyorsunuz. Peki gerisi ne oluyor? Yani 1,5 tonunu ne yaptınız, onun hesabını verin. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, burada “sosyal devlet anlayışı” diye işçinin parasını kullanmak çok yanlıştır; bu çelişkilidir ve bu işten vazgeçmeniz lazım. Zaten hazine bunu borç olarak kullanıyor ve hazinenin bu Fon için verdiği faiz 2007 yılında 4,7’dir. Oysaki piyasaya verdiği faiz, reel faiz, enflasyondan sonra, 7,40’tır. Yani kullanıyor, bir de düşük maaş veriyor. Yetmedi, tamamına el koyuyor.

 

Teşekkürler, saygılar. (CHP sıralarından alkışlar)

 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Korkmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir