Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
65. Birleşim 24/Şubat /2010 Çarşamba
 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri birlikte okutup işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim.

Önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 5’inci maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

  1. Akif Hamzaçebi – Trabzon , Engin Altay – Sinop , F. Murat Sönmez – Eskişehir

Yaşar Tüzün – Bilecik , Hüseyin Ünsal – Amasya , Ergün Aydoğan – Balıkesir

Şevket Köse – Adıyaman , Mehmet Sevigen – İstanbul , Hulusi Güvel – Adana

Akif Ekici – Gaziantep , Esfender Korkmaz – İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5’inci maddesinin kanun tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Osman Durmuş – Kırıkkale , Mustafa Kalaycı – Konya , Emin Haluk Ayhan – Denizli

Alim Işık – Kütahya , Kürşat Atılgan – Adana , Hasan Çalış – Karaman

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) – Katılmıyoruz.

  1. KEMAL ANADOL (İzmir) – Esfender Korkmaz…

BAŞKAN – Önergeleri üzerinde Esfender Kormaz, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Korkmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saygılar sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, 5’inci madde KEY ödemeleriyle ilgilidir. Hak sahibi bir ay içinde talep etmez ise hisse senedi yerine nakit ödeme yapılacaktır.

Değerli arkadaşlar, KEY ödemeleri bugüne kadar gerek idari yolla gerekse yasa yoluyla sürekli engellendi. Bir defa, Mayıs 2007’de çıkan Yasa üç yıldır KEY ödemesi hak edenlere bu haklarını teslim edemedi. Hâlen çoğu hak eden KEY ödemesi sahibi parasını alamadı. 2009 Bütçe Kanunu ile bir süre getirildi. Yetmedi, 2009 Aralık ayında bir başka yasa çıkarıldı. Yetmedi, tasfiye halindeki Emlak Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ihtilaf çıktı, kavga çıktı.

Değerli arkadaşlar, benim bir teklifim vardı. Bu teklif, kayıtlardan hak edenlere hemen ödeme yapılması ve amme alacakları için öngörülen yasalardaki gecikme faizi kadar faiz ödenmesini öngörüyordu. Maalesef, Hükûmetin tasarısıyla bu yasa teklifi birleşti ama bizim yasa teklifimizden hiçbir şekilde bir kelime dahi alınmadı.

Değerli arkadaşlar, biz muhalefet olarak her zaman görevimizi yapıyoruz. Ama size bir olay anlatacağım. Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gazetecilerin mali kural konusundaki sorularına cevap veriyor ve bu mali kural çalışmalarının, yasa çalışmalarının yabancı bankalara dahi gönderildiğini açıklıyor. Ama gazeteci ne soruyor? Bakın, gazeteci diyor ki: “Yabancı bankaların gördüğü çalışmaları muhalefet neden görmüyor?” Aslında, Sayın Başbakan Yardımcısı muhalefete göndermediğini de söylüyor, bunun üzerine gazeteci bu soruyu soruyor. Bakın, Başbakan Yardımcısının cevabına bakın: “Son dönemlerde muhalefetten sıcak yaklaşım görmüyoruz.” Arkadaşlar, insaf edelim. Yani bir Başbakan Yardımcısının demokrasi anlayışı bu mudur, muhalefete bakış açısı bu mudur arkadaşlar?

Arkadaşlar, demokrasiyi hazmedemeyenler ne memurun hakkını verebilir ne işçinin hakkını verebilir ne de vatandaşın, köylünün hakkını verebilir. Onun için, önce siyasi iktidarın ve Başbakan Yardımcısının demokrasiyi hazmetmesi lazım. Ben AKP milletvekillerinin yerinde olsam bunun hesabını ben sorarım, iktidar milletvekili olarak “Sen muhalefete karşı, bu ülkenin, bu toplumun ve demokrasinin bir parçası olan muhalefete karşı nasıl böyle bir yaklaşımda bulunabilirsin?” diye. Herhâlde, benim hatırlatmamdan sonra, tahmin ediyorum soracaklardır.

Değerli arkadaşlar, bu görüşülen yasa, aslında sipariş üzerine verilen bir yasadır. Çünkü TOKİ’yle ilgili bu kaçıncı yasadır, sayısını bile unuttuk. TOKİ’nin bütçe denetimi ve Meclis denetimi dışında tutulması, aslında onun kamusal fonksiyonlarını, arsa üretme fonksiyonunu, sosyal konut üretme fonksiyonunu sorgulamamızı gerektiriyor ve bu anlamda, işini ne kadar doğru yapıyor, Türkiye’de kaynak dağılımına, kamu düzenine ne kadar uygun iş yapıyor?(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, lütfen tamamlayınız.

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Aynı zamanda, bunun soru işaretini bize veriyor.

Bakın, TOKİ’nin kamu düzeni dışarısında iş yapması, özel sektör ile devlet arasında devlet içinde devlet gibi iş yapması, aslında Türkiye’nin düzenini bozduğu gibi, piyasanın da düzenini bozuyor çünkü bir defa, vergi muafiyeti olan, elinde arsası olan özel sektöre karşı haksız rekabet yaratabilecek bir konumda ve yaptığı lüks inşaatlarla bunu yapıyor.

Arkadaşlar, kamu yatırımını devlet yapar. Kamu yatırımı bütçeden yapılır. Devlet içinde devlet olmaz, düzen içinde düzen olmaz ve bu, düzensizlik demektir

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir